Videovälitteinen vuorovaikutus työssä - ihmisen yhteys toiseen


Vietämme nykyään huomattavan osan ajastamme älylaitteiden, tietokoneiden ja muun elektroniikan parissa. Toisinaan se voi olla ongelma, mutta uusista sovelluksista ja laitteista voi olla myös konkreettista hyötyä asiakastyössä.

Videovälitteinen asiakastyö voi tuoda korvaamatonta apua esimerkiksi pitkien välimatkojen alueilla ja silloin, kun esimerkiksi kriisiapua tarvitaan heti, eikä siirtymiin ole aikaa tai mahdollisuutta.

Videovälitteisyys tuo esim. psykologisen avun lähelle, sekä johtajan ja johdettavan välisen vuorovaikutuksen, kollegojen keskinäisen vuorovaikutuksen…

Jo yleisellä tasolla internet-välitteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu toimivaksi ratkaisuksi (G. Andrews et al. 2018). Videovälitteisyys tuo ihmiset kasvokkain, vaikka he eivät samassa tilassa olekaan.

Uuden opettelua puolin ja toisin

Videoauttamista kriisityön kontekstissa kehittänyt psykoterapeutti Piia Nurhonen on pohtinut videovälitteiseen asiakastyöhön liittyviä ennakko-oletuksia. Nurhosen mukaan tavallinen ennakko-olettamus ammattilaisilla on, että vuorovaikutuksen laatu huononee videokohtaamisessa. Tutkimus ei kuitenkaan tätä tue, vaan videovälitteinen auttaminen näyttäisi olevan yhtä vaikuttavaa kuin perinteinenkin.

Videovälitteisellä kanssakäymisellä on perinteiseen, henkilökohtaiseen tapaamiseen verrattuna oma erikoispiirteensä ja haasteensa.

  1. Molemmilla osapuolilla tulee olla tarpeellinen laitteisto.
  2. Netissä toimiessa tietoturva-asioihin täytyy perehtyä uudella tavalla. Esimerkiksi Skype-ohjelman tietoturva ei ole riittävä
  3. Yksityisyyden suojan täytyy säilyä, vaikka kasvokkain ei ollakaan

Haasteista huolimatta videovälitteisellä kanssakäymisellä on myös paljon etuja. Nurhonen nostaa esille etenkin tasavertaisuuden – videokohtaamisessa ollaan ei-kenenkään maaperällä. Osapuolet ovat omissa kodeissaan / toimistoissaan, mikä lisää turvallisuuden tunnetta. Videoyhteyden avulla voidaan tulkita hyvin myös nonverbaalisia viestejä. Nurhonen painottaakin, että “video on vain väylä perustyölle”.

Videoapu taipuu moneksi

Myös eri tavoin liikuntarajoitteisille videovälitteisyys voi mahdollistaa pääsyn juuri tietylle terapeutille, joka muuten olisi tavoittamattomissa.

Kiireisiin aikatauluihin tai esimerkiksi vuorotyöläiselle se tuo kaivattua joustavuutta, kun tapaaminen voidaan sopia käytännössä ajasta ja paikasta riippumatta, tarvittaessa vaikka yli aikavyöhykkeiden.

Yhteys muodostuu myös ruudun läpi

Tärkeintä on, että asiakkaat itse ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi videon välityksellä yhtä hyvin verrattuna kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen.

Videovälitteinen asiakastyö edellyttää usein molemminpuolista uuden opettelua. Se on kuitenkin todistettavasti toimivaa ja siinä on mahdollisuus luoda yhtä hyvä kanssakäyminen kuin perinteisessä, tapaamisessa.

Kuten elämässä yleensä, monesti kynnys uuden kokeilemiseen on korkea.

Nurhonen toteaa, että on luonnollista kokea epävarmuutta uuden äärellä. Työntekijöille onkin tärkeää tarjota riittävä perehdytys käytettävään tekniikkaan sekä koulutusta videoauttamisen erityispiirteistä.

Videovälitteinen vuorovaikutus tuo uudenlaista vapautta ja liikkumavaraa oman työn toteuttamiseen.

Jos haluat oppia lisää: