Videoauttaminen on varteenotettava väylä

Vietämme nykyään huomattavan osan ajastamme älylaitteiden, tietokoneiden ja muun elektroniikan parissa. Toisinaan se voi olla ongelma, mutta uusista sovelluksista ja laitteista voi olla myös konkreettista hyötyä asiakastyössä.

Videovälitteinen asiakastyö voi tuoda korvaamatonta apua esimerkiksi pitkien välimatkojen alueilla ja silloin, kun esimerkiksi kriisiapua tarvitaan heti, eikä siirtymiin ole aikaa tai mahdollisuutta.

Videovälitteisyys tuo psykologisen avun lähelle.

Jo yleisellä tasolla internet-välitteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu toimivaksi ratkaisuksi (G. Andrews et al. 2018). Videovälitteisyys tuo ihmiset kasvokkain, vaikka he eivät samassa tilassa olekaan.

Uuden opettelua puolin ja toisin

Videoauttamista kriisityön kontekstissa kehittänyt psykoterapeutti Piia Nurhonen on pohtinut videovälitteiseen asiakastyöhön liittyviä ennakko-oletuksia. Nurhosen mukaan tavallinen ennakko-olettamus ammattilaisilla on, että vuorovaikutuksen laatu huononee videokohtaamisessa. Tutkimus ei kuitenkaan tätä tue, vaan videovälitteinen auttaminen näyttäisi olevan yhtä vaikuttavaa kuin perinteinenkin.

Videovälitteisellä asiakastyöllä on perinteiseen, henkilökohtaiseen tapaamiseen verrattuna oma erikoispiirteensä ja haasteensa.

  1. Sekä asiakkaalla että terapeutilla tulee olla tarpeellinen laitteisto.
  2. Netissä toimiessa tietoturva-asioihin täytyy perehtyä uudella tavalla. Esimerkiksi Skype-ohjelman tietoturva ei ole riittävä
  3. Yksityisyyden suojan täytyy säilyä, vaikka asiakas ei olekaan vastaanotolla.

Haasteista huolimatta videovälitteisellä asiakastyöllä on myös paljon etuja. Nurhonen nostaa esille etenkin tasavertaisuuden – videokohtaamisessa ollaan ei-kenenkään maaperällä. Asiakas on usein omassa kodissaan, mikä lisää turvallisuuden tunnetta. Videoyhteyden avulla voidaan tulkita hyvin myös nonverbaalisia viestejä. Nurhonen painottaakin, että “video on vain väylä perustyölle”.

Videoapu taipuu moneksi

Videovälitteinen asiakastyö voi soveltua esimerkiksi asiakkaille, jotka kokevat sosiaaliset tilanteet ahdistavina ja jotka eivät sen takia mielellään poistu kotoaan.

Myös eri tavoin liikuntarajoitteisille videovälitteisyys voi mahdollistaa pääsyn juuri tietylle terapeutille, joka muuten olisi tavoittamattomissa.

Kiireisiin aikatauluihin tai esimerkiksi vuorotyöläiselle se tuo kaivattua joustavuutta, kun tapaaminen voidaan sopia käytännössä ajasta ja paikasta riippumatta, tarvittaessa vaikka yli aikavyöhykkeiden.

Yhteys muodostuu myös ruudun läpi

Tärkeintä on, että asiakkaat itse ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi videon välityksellä yhtä hyvin verrattuna kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen.

Videovälitteinen asiakastyö edellyttää usein molemminpuolista uuden opettelua. Se on kuitenkin todistettavasti toimivaa ja siinä on mahdollisuus luoda yhtä hyvä potilas- ja asiakassuhde kuin perinteisessä terapiassa.

Kuten elämässä yleensä, monesti kynnys uuden kokeilemiseen on korkea.

Nurhonen toteaa, että on luonnollista kokea epävarmuutta uuden äärellä. Työntekijöille onkin tärkeää tarjota riittävä perehdytys käytettävään tekniikkaan sekä koulutusta videoauttamisen erityispiirteistä.

Videovälitteinen asiakastyö tuo uudenlaista vapautta ja liikkumavaraa oman työn toteuttamiseen.