Current Status
Not Enrolled
Price
220€ + alv 24%

Koulutus videovälitteisesti 8.11.2022!
Koulutusaika: 9.00-15.00

Itsesäätely- ja tunnetaitojen tukeminen arjessa

Taustaa

Itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä säädellä tunteitaan käyttäytymistään ja kognitioitaan mielekkäästi ja tilanteen sekä sen tavoitteiden mukaisesti. Tunteiden ja käyttäytymisen säätely mahdollistaa joustavan ja palkitsevan sosiaalisen vuorovaikutuksen. Kognitiivisella säätelyllä tarkoitetaan muun muassa kykyä säädellä tarkkaavaisuutta sekä suunnitella ja arvioida toimintaa.

Itsesäätelytaitojen kehitykseen vaikuttavat muun muassa yksilön piirteet, hermoston kehitys, käsitykset itsestä yksilönä, osana yhteisöä ja käsitykset muista ihmisistä sekä yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Kognitiivisten taitojen kuten inhibition, muistin, tarkkaavuuden ja kielen kehitys mahdollistavat itsesäätelytaitojen oppimisen.

Onnistunut itsesäätely vaatii:

 1. Suunnan, eli tietoisuuden siitä mitä odotetaan
 2. Motivaation pyrkiä kohti standardeja
 3. Riittävän kapasiteetin säädellä omaa toimintaa

Mikäli itsesäätely ja tunnetaitojen kehitys jää puutteelliseksi ennen kouluikää, voi siitä seurata kasautuen lisää haasteita, jotka ilmenevät muun muassa ongelmallisena käyttäytymisenä, joka on yleinen ilmiö.

Tavoite

Oppia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja, kuinka tukea lapsen itsesäätely- ja tunnetaitojen kehitystä ennen kouluikää ja alakoulun ensimmäisten vuosien aikana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia lasten itsesäätely- ja tunnetaitojen kehittymistä tukevia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja.

Sisältö

Itsesäätely- ja tunnetaitojen tukemisessa keskeistä on tilanteiden jäsentäminen sekä välittömän palautteen avulla ohjaaminen. Vaatii kasvattajilta erityistä herkkyyttä sekä ymmärrystä siitä mitkä kaikki tekijät vaikuttavat itsesäätelykykyyn sekä tunnetaitojen kehitykseen.

Koulutus perustuu käyttäytymispsykologiseen näkökulmaan:

 • Muokataan käyttäytymiseen vaikuttavia tilanteita edeltäviä ja seuraavia ympäristötekijöitä
 • Käyttäytymistä tukevia tekijöitä: selkeät ohjeet ja käyttäytymisodotukset, sanallinen ohjaaminen ja sen lisänä visuaaliset jäsenyritykset, johdonmukainen, välitön ja positiiviseen keskittyvä palaute

Itsesäätelytaitojen tukeminen käytännössä:

 • Ympäristön selkeys ja ennakoitavuus
 • Aikuisten johdonmukainen toiminta, tavoitteiden selkeys ja ohjauksen yhdenmukaisuus
 • Toiminnan tavoitteet ja lapsiin kohdistuvat odotukset lapsilla tiedossa
 • Lämmin ja myönteinen vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä
 • Vertaissuhteiden tukeminen

Struktuuri ja ennakoitavuus

 • Struktuuri
  • Toiminnan pilkkominen pienempiin osiin kuvina
   • ensin– sitten kuvat, sarjakuvat
  • Siirtymiin selkeyttä selkeällä puheella, rutiineilla ja kuvallisilla sekä sanallisilla toimintaohjeilla
  • Päiväohjelma sanoitetaan ja näytetään kuvina
  • Toimintaohjeet rutiinisti toistuviin tilanteisiin myös kuvina esimerkiksi toimintaohjeet ruokailuun kuvina pöydässä
  • Tukiviittomia käyttö tarvittaessa
  • Ympäristön jäsentäminen, leikille rauhallinen, selkeästi rajattu alue
 • Tilanteiden ja toiminnan ennakoitavuus
  • Yhteisesti sovitut säännöt käyttäytymiselle, säännöt myös kuvina
   • Säännöt käydään yksi läpi, riittävän monta kertaa, että kaikki tietävät ne ja kykenevät toimimaan niiden mukaan
   • Pyritään siihen, että kaikki aikuiset toimivat samalla tavalla samoissa tilanteissa

Palautteen antaminen

Palautteen antamisen tulee olla johdonmukaista ja sen tulee olla ennakoitavissa. palautteen antamisessa painopiste välittömään positiiviseen ja kannustavaan palautteeseen onnistumisista niin sanoin, elein kuin kuvin. lapsen mielenkiinnon kohteiden mukaisia palkkioita onnistumisista. Palkkioina esimerkiksi tarrat, hymynaamat, pelihetket, liikunnallinen leikki, niin ja harjoittelu, helmien kerääminen purkkiin, josta myöhemmin sovittu palkinto ja leimoja palkinto taulukkoon tai nukkaripassiin.

Koulutuspäivässä opiskellaan kuinka tukea itsesäätelytaitojen harjoittelua arjessa. Koulutuksesta saa eväitä tunnetaitojen kehittämiseen ja harjoittamiseen niin ryhmässä kuin yksilöllisemmässä ohjauksessa. Lisäksi koulutuspäivän aikana saat ideoita vuorovaikutustaitojen harjoitteluun käytännössä.

Kasvatuksellisen kuntoutuksen keinot ovat yksinkertaisia ja kaikkien käytettävissä. Pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti toteutettuina niissä on tehoa. Seuraavassa muutamia ydinkeinoja:  

 • Yhteiset pelinsäännöt  
 • Yhteistyö huoltajien kanssa 
 • Strukturointi, ennakointi ja visualisointi 
 • Aistitoimintojen erilaisuuden huomiointi 
 • Oppimisympäristön muokkaaminen 
 • Oikea-aikainen palkitseminen 
 • Liikunta ja muu aktiviteetti

Haastavien tilanteiden ennakointi ja ennaltaehkäiseminen sekä myönteisen käyttäytymisen tukeminen ovat hyviä lähtökohtia auttaa lasta ja nuorta oppimisen polulla. Positiivinen pedagogiikka ja tunnetaitokasvatus sisältyvät sekä koulun että varhaiskasvatuksen tapoihin tukea oppilaita käyttäytymisen pulmissa. Yksinkertaisesti ajateltuna käyttäytyminen on kimppu arkisia taitoja, joita harjoitellaan läpi elämän. Aikuisilla on valtavat mahdollisuudet opettaa ja tukea lasta ja nuorta niin käyttäytymiseen, tunteiden ilmaisuun kuin itsesäätelyyn liittyvissä asioissa.  

Kouluttaja

Mirta Iljin

Autismi ja aspergerliiton vertaisosaaja, Tourette ja Ocd kokemusasiantuntija, Kouluttaja, vertaistuki ja vuorovaikutusohjaaja

Lisätietoja

Hakeutuminen koulutuspäivään tapahtuu klikkaamalla yläoikealla olevaa ilmoittautumispainiketta. Tämän jälkeen laskutetaan osallistumismaksu 220€ + arvonlisävero 24% ilmoittautumisen yhteydessä annettuun laskutusosoitteeseen. Peruutusehdoista lisätietoja täällä.

Lisätiedot Suomen Psykologinen Instituutti asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@psyk.pro tai numeroon  010 2310 333

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 220€ + alv 24 % / osallistuja.

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUSEHDOT
Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.pro. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalvelu p. 010 2310 333.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.

Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.
Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.

About the Instructors