Current Status
Not Enrolled
Price
1500€ + alv 24%

Luontoterapeutti

Luontoterapeutin koulutus alkaa elokuussa 2022 ja kestää yhden kalenterivuoden elokuulle 2023. Sen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen pääpaino on terapeuttisten luontokokemusten etsimisessä ja kokemisessa käytännössä. Kokemuksia jäsennetään teoreettisesti siten, että koulutuksen päätyttyä terapeuttinen luonto-ohjaaja osaa selittää ja perustella tieteelliseen tutkimukseen viitaten luontoelementtien terapeuttisen vaikuttavuuden taustalla olevia tekijöitä.

Luontoterapeutti Koulutuksen lähipäivät:

19-21.8.22/ 7.9.22/ 24.10.22/30.11.22/ 19.12.22/ 16.1.23/ 17-19.2.23/ 13-14.3.23/ 3.4.23/ 8-9.5.23/ 9-11.6.23/ 14-15.8.23/ 25-27.8.23

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka jo hyödyntävät luontoa työvälineenä yksilö- tai ryhmätyöskentelyssä, tai jotka ovat kiinnostuneita ottamaan luontoterapian työvälineekseen. Koulutus antaa valmiuksia soveltaa luontoavusteista toimintaa omassa työssä. Koulutus antaa siten valmiudet muuttaa omaa toimintaa luontolähtöiseksi.

Luontoterapeutti Tavoitteet

Saada tutkittua tietoa luonnon ja sen eri elementtien hyvinvointivaikutuksista ja luonnossa vietetyn ajan  hyödyistä ihmiselle sekä antaa tietoa ja taitoja, kuinka soveltaa luontoavusteista toimintaa omassa työssä.

Omaksua kehityspsykologinen kasvatus- ja ohjausfilosofia, jossa ihminen nähdään osana luomakuntaa, jonka pääkouluttajana ja terapeuttina toimii itse luonto.

Havahduttaa ympäröivän luonnon mahdollisuuksista toiminnassa sekä  antaa mahdollisuuden oivaltaa ympäristöstä ja arjesta löytyviä virikkeitä toimintaan.

Antaa tilaa kokea ja havainnoida itse luonnon terapeuttisia vaikutteita ja tuoda esille omia kokemuksia ja tuntemuksia reflektoiden niitä ryhmän kanssa.

Avata silmiä omalle lähiluonnolle ja näkemään sen tarjoamat mahdollisuudet.

Antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa luontolähtöistä toimintaa ja muuttaa osa toiminnasta tai jopa koko toiminnan setting luonnon ehdoille.

Herättää ajattelemaan, miten yhdistää luonnon tarjoamat rajattomat mahdollisuudet mielekkäällä tavalla jo olemassa olevaan toimintaan ja miten luoda uusia toimintoja luonnon ehdoilla.

Tarjota ideoita, menetelmiä ja materiaaleja monenlaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä sivistys- ja ohjausalan ammatilliseen toimintaan sekä kannustaa yhteiseen ajatusten vaihtoon ja ideointiin.

Madaltaa kynnystä käyttää luontoa tavoitteellisesti omassa toiminnassa asiakkaiden parhaaksi.

Kannustetaan tulevaa terapeuttista luonto-ohjaajaa pitämään luontotietoutta aktiivisesti esillä omalla  toiminta-alueella sekä muistuttamaan muita luonnon tarjoamista mahdollisuuksista.

Luonterapeutti

Luontoterapeutti koulutuksen sisältö ja toteutus

Luontoterapeutti

Ympäristö- ja ekopsykologian teoriaopinnot 15 op

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, niin fyysiseen kuin psyykkiseen. Ympäristöpsykologia on tieteenala, jolla tutkitaan ihmisen ja ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita. Ihminen nähdään toiminnallisena ja yhteisöllisenä olentona, joka kasvaa ja kehittyy saamiensa kokemusten mukaisesti. Ympäristön luomien tarjoamien varassa määräytyy, mitkä yksilön ominaispiirteistä vahvistuvat, ja mitkä heikkenevät. 

Ekopsykologia on ympäristöpsykologian osa-alue, joka keskittyy ihmisen ja luonnon välisen kokonaisvaltaisen suhteen tutkimiseen. Ihminen nähdään osana luontoa. Muutokset luontosuhteessa heijastuvat myös psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.  Ekopsykologia muodostaa tärkeän perustan kaikelle luonnossa tapahtuvalle toiminnalle. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi (tai pahoinvointi) ovat yhteydessä toisiinsa. Taustalla on tavoitteena myös ennalta ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

 • Alan kirjallisuutta ja sen reflektointia
 • Kehittämistehtävä/ kirjallinen tai toiminnallinen lopputyö
 • Lähiopetusta 8 teoriakoulutuspäivää, jotka toteutetaan videovälitteisesti, jolloin niihin voi osallistua etänä.

 1. Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvat eri menetelmät
 2. Luonnossa toteutettujen palveluiden vaikutus – käsitellään tutkimusten ja kokemusten tuomaa tietoa
 3. Luonnossa rauhoittuminen – ohjaaminen ja ohjaamisen menetelmät
 4. Luontoliikunta – ohjaaminen ja ohjaamisen menetelmät
 5. Luonnon elementit hyvinvoinnin tuottajana
 6. Palveluiden turvallinen järjestäminen
 7. Luonnossa toteutettavan toiminnan eettiset kysymykset
 8. Hyvinvointivaikutusten arviointi ja mittaaminen

Luonnonlääketieteen perusteet 5 op

Opintojakso sisältää kirjallisuutta, 3 videovälitteistä lähiopetuspäivää sekä ohjattua käytännön harjoittelua.


Käytännön opintojaksot 10 op

Käytännön jaksot ovat yleensä viikonloppuisin pe-su järjestettäviä elämyksellisiä kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan kokeneiden kouluttajien johdolla autenttisessa ympäristössä. Päätavoitteena on mahdollistaa osallistujille kokemuksia ja opettaa käytännössä toimintaympäristöissä turvallisesti toimimisen periaatteita. Käytännön opintojaksojen yhteydessä opiskellaan ja suoritetaan elämys- ja seikkailupedagogiikan perusteet sekä elämys- ja seikkailuohjauksen peruskurssi.

1. Metsä toiminta- ja kuntoutusympäristönä I

Kurssiviikonloppu toteutetaan metsäleirinä, yöpyminen puolijoukkueteltassa. Elo-syyskuussa 2022

Luontoterapeutti kurssiviikonloppu

2. Metsä toiminta- ja kuntoutusympäristönä II

Kurssiviikonloppu metsäympäristössä sijaitsevassa leirikeskuksessa. Kevättalvella 2023.

3. Virtaavan vesistön kuntoutusmahdollisuudet

Kurssiviikonloppu toteutetaan metsäleirinä, yöpyminen laavuissa / teltoissa virtaavan veden äärellä. Ohjelmassa myös jokimelontaa. Kesäkuussa 2023.

Luontoterapeutti kuntoutusmahdollisuudet

4. Muut vesistöt toimintaympäristöinä

Kurssiviikonloppu toteutetaan veneretkenä purjeveneellä/ troolarilla. Elokuussa 2023.

Kouluttajat

Suomen luonto avustajinaan Raul Soisalo, Sami Koivumäki, Mari Laine, majuri evp. Petteri Kantola, Tohtori Asta Suomi, sekä muita asiantuntijoita ja vierailevia luennoitsijoita.

Osallistuminen

Opiskelija suorittaa  teoriakoulutuksen 18 op, joka kulkee läpi vuoden. Käytännön metodiopintojaksot ajoittuvat elo-syyskuulle, helmi-maaliskuulle sekä kesäkuulle ja elokuulle 2023.

Teoriakoulutuksen osallistumismaksu on 1500€ + arvonlisävero 24% ja sen voi maksaa tarvittaessa neljässä erässä.

Käytännön viikonloppukurssien osallistumismaksut ovat 350-500€/ viikonloppu. Ne laskutetaan kunkin viikonlopun jälkeen.

Suomen Psykologinen Instituutti


Koulutus Content

Expand All
Teoriaopinnot
Opintokokonaisuus Content
0% Complete 0/2 Steps
Käytännön metodiopinnot 10 op

About the Instructors

Tervehdys! Olen Asta Suomi ja tapaatte minut koulutuksenne aikana muutaman kerran. Löydätte minut usein puutarhatöistä ellen ole syksyisin marjastamassa tai sienestämässä, kalastamasta tai muutoin vain patikoimassa esimerkiksi jostakin Lapissa. Olen soveltanut luontointerventioita asiakastyössäni tietoisesti ainakin vuodesta 2006. Olen myös kouluttanut ja kirjoittanutkin aiheesta ja ollut mukana jalostamassa luontolähtöisiä toimintatapoja green care ajatusten pohjalta ensimmäisten joukossa Suomessa. Olen myös vaativan erityistason psykoterapeutti. Mukavaa tutustua teihin ja olla osa uudenlaista alan koulutuskokonaisuutta.