Current Status
Not Enrolled
Price
4340,00 €
Pääset kehittämään omaa työnohjaajan identiteettiä ja ammatillisuutta erilaisten työtapojen avulla.
Työnohjaajakoulutus (STOry) on prosessi, jonka aikana omaa ammatillisuutta työnohjaajana kehitetään. Opiskelija harjoittelee erilaisia työtapoja käytännössä sekä oppii käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Opiskelija kirjoittaa auki omaa työnohjauksen käyttöteoriaansa ja jalostaa omaa identiteettiään työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.
Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä, sosiokognitiivista ja ratkaisukeskeistä hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia. Koulutus muodostuu kaksivuotisesta prosessista.

Tavoitteet:

 • Antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa.
 • Antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa.
 • Luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle.


Työnohjaajakoulutus STOry:

 • Lähiopetus: 10 kaksipäiväistä koulutusseminaaria/vuosi. Tästä kertyy 320 tuntia, STOry:n vaatimusten mukaan minimi on 250 tuntia. STOry:n 1.7.2022 voimaan tulleiden määräysten mukaan, näistä päivistä voidaan enintään 25% toteuttaa videovälitteisesti. Eli käytännössä 24 koulutuspäivää on järjestettävä Helsingissä lähiopetuksena, mikäli haluaa STOry:n kelpoisuuden. 16 lähiopetuspäivää toteutetaan videovälitteisesti. Mikäli opiskelija osallistuu videovälitteisesti useampaan kuin 16 koulutuspäivään, koulutus ei voimassa olevan suosituksen mukaan tuota STOry:n kelpoisuutta. Kaikkiin lähiopetuspäiviin osallistuminen on pakollista. Mikäli opiskelija joutuu olemaan jostakin koulutuspäivästä poissa sairauden tai muun pakottavan esteen vuoksi, tulee kaikki poissaolot korvata ao. koulutuspäivän vastuukouluttajan kanssa sopimalla soveltuvasta korvaavuustehtävästä, jonka suorittaminen vie ajallisesti 8-10 tuntia/ poissaolopäivä. Korvattavia poissaolopäiviä saa koko koulutuksen aikana olla enintään 10% lähiopetuksen kokonaismäärästä, eli 4 päivää.
 • Lähiopetuksen rinnalla kulkeva kirjallisuuteen perehtyminen, kirjallisuuspiirityöskentely sekä oppimistehtävät, muuta ohjattua pienryhmätyöskentelyä sekä työnohjauksen työnohjaus, joka toteutuu lähipäivien yhteydessä.
 • Opiskelija toimii koulutuksen aikana työnohjaajana sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa yhteensä vähintään 80 tuntia à 45 min. (ns. pakollinen työnohjausharjoittelu, johon opiskelija hankkii asiakkaat pääsääntöisesti itse.) Työnohjausharjoitteluun liittyy lähipäivien aikana toteutettava pakollinen työnohjauksen työnohjaus, joka kuvataan alla:
 • Opiskelija osallistuu pienryhmämuotoiseen työnohjaukseen koulutuksen aikana vähintään 50 tuntia, joka järjestetään koulutuksen lähiopetuspäivien yhteydessä erillisen aikataulun mukaan ja sisältyy niin muodoin koulutuksen hintaan. Koska tämä on ns. suosituksen minimimäärä, on hyvin suotavaa hankkia itselle muutakin koulutuksen aikaista työnohjausta, joka kuvataan alla:
 • Lisäksi opiskelija osallistuu muuhun työnohjaukseen väh. 20h, joka voi olla esim. omaan työhön sisältyvä työnohjaus. Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kokemusta myös yksilötyönohjausesta, jotta saa kokemuksen asiakkuudesta yksilötyönohjausprosessissa. Mikäli tarvetta, kouluttaja voi avustaa tämän järjestämisessä.


Tämän lisäksi, työnohjaajakoulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta kaksi valinnaista koulutuspäivää, täältä: klikkaa tästä kursseihin sekä täältä: klikkaa tästä verkkokursseihin. Ilmoittautumisen yhteydessä laskutusosoitteen kohdalle kirjoita “Työnohjaaja Syksy 2022”

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea Story:n jäsenyyttä, joka on useissa kilpailutuksissa vaatimuksena.

Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2 vuotta/4 lukukautta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen ja teorioiden luovaan yhdistelyyn siten, että koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvin jäsennelty henkilökohtainen työnohjauksen käyttöteoria. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Työnohjaajakoulutus

TYÖNOHJAAJAN KOULUTUSOHJELMAN OSIOT

Keskeinen sisältö:

 • Lähiopetus: 10 kaksipäiväistä koulutusseminaaria/vuosi
 • Lähiopetuksen rinnalla kulkeva kirjallisuuteen perehtyminen, kirjallisuuspiiri- ja pienryhmätyöskentely sekä itsenäiset oppimistehtävät
 • Opiskelija toimii koulutuksen aikana työnohjaajana sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa yhteensä vähintään 80 tuntia à 45 min.
 • Opiskelija osallistuu pienryhmämuotoiseen työnohjaukseen (työnohjausharjoittelun työnohjaus) koulutuksen aikana vähintään 50 tuntia, joka järjestetään koulutuksen lähiopetuspäivien yhteydessä erillisen aikataulun mukaan.
 • Lisäksi vahva suositus on, että opiskelija osallistuisi myös muuhun työnohjaukseen koulutusprosessin aikana väh. 20h, joka voi olla esim. omaan työhön sisältyvä työnohjaus. Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kokemusta myös yksilötyönohjausesta, jotta saa kokemuksen asiakkuudesta yksilötyönohjausprosessissa. Mikäli tarvetta, kouluttaja voi avustaa tämän järjestämisessä. Joissakin tapauksissa aiemman vuosikurssin opiskelijat ovat kokemusta kartuttaakseen antaneet vuotta myöhemmin aloittaneille työnohjaajaopiskelijoille työnohjausta.


Tämän lisäksi, koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta muutamia valinnaisia koulutuspäiviä.Valinnasta sovitaan aina etukäteen pääkouluttajan kanssa.
Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea STOry:n jäsenyyttä.

Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2 vuotta/4 lukukautta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Työnohjaajakoulutus on prosessi, jonka aikana omaa ammatillisuutta työnohjaajana kehitetään. Opiskelija harjoittelee erilaisia työtapoja käytännössä sekä oppii käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Opiskelija kirjoittaa auki omaa työnohjauksen käyttöteoriaansa ja jalostaa omaa identiteettiään työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä, sosiokognitiivista ja ratkaisukeskeistä hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia.

Opiskelijan Ääni Työnohjaajakoulutuksesta

“Kiitos tästä matkasta, tässä muiden työnohjaajiksi matkajien kanssa. On ollut ihanan elämänmakuista tehdä tätä matkaa juuri tämän porukan kanssa. Siinä on ollut innoittajana “johtajamme” Raul. Matka jatkuu….”

Kohderyhmä:

STOry:n Työnohjaajakoulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle, viranomaisille ja virkamiehille sekä kouluttajille. Periaatteessa minkä tahansa alan koulutettu ja ihmisten kanssa hyvin toimeen tuleva henkilö voi hyvinkin soveltua työnohjaajaksi. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn.

1. Lähiopetuspäivät (20 kpl/vuosi)

Kaksipäiväiset n. kerran kuukaudessa järjestettävät koulutusseminaarit koostuvat teoriaopetuksesta, reflektiivisestä työskentelystä, erilaisista työnohjaustilanteista (sis. mm. työnohjausta omaan perustyöhön n. 30 h sekä koulutustyönohjauksen pienryhmätyönohjauksena 50 h), ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista.

Seminaarien pääteemoja ovat mm.:

 • Työnohjauksen kehityssuuntia ja lähtökohtia
 • Työnohjauksen taustateoriat, työnohjaajan käyttöteoriat, oman taustan vaikutus työnohjaukseen
 • Työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa
 • Työnohjausprosessi; aloitus, keskivaihe, arviointi & lopetus
 • Työnohjaussuhde & työnohjaajan erilaiset roolit
 • Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaus
 • Ryhmäilmiöt työnohjauksessa
 • Ihmiskäsitykset & oppimisteoriat
 • Työnohjauksen menetelmät (yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus)
 • Työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen
 • Ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta
 • Uudistuminen ja muutoksen dynamiikka
 • Työnohjauksen eettiset haasteet
 • Työnohjaajana jaksaminen ja kehittyminen
 • Työnohjaus ja yrittäjyys
 • Työnohjauksen erityiskysymykset

2. Seminaarityö

Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön/kirjallisen lopputyön valitsemastaan työnohjaukseen liittyvästä aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla, henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa sekä sähköpostin välityksellä.

3. Työnohjaajana toimiminen

Ensimmäisen 8kk jälkeen koulutettavat toimivat itse työnohjaajina. Koulutus sisältää yksilö- ja ryhmätyönohjauksia 80 tuntia, jotka dokumentoidaan luotettavasti ja raportoidaan työnohjauksen työnohjaustapaamisten yhteydessä.

4. Kirjallisuus

Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan kirjareflektiot.

5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Vastuukouluttajat seuraavat kunkin opiskelijan kehittymistä työnohjaajana. Koulutuksen viimeisen lukuvuoden aikana opiskelija antaa osaamisen näytön työnohjaustaidoistaan. Näyttö on mahdollistaa toteuttaa ns. suoralla työnohjauksen työnohjauksella omien asiakkaiden kanssa tai videomateriaalia käyttäen. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pidettävä oppimispäiväkirja. Koulutettavat rakentavat koulutuksen aikana oman käyttöteoriansa oppimispäiväkirjan, prosessikirjoittamisen, kirjallisuuteen perehtymisen sekä työnohjausharjoitteluiden avulla. Syntynyt aukikirjoitettu käyttöteoria esitellään koulutuksen lopussa ja toimii osanäyttönä osaamisesta ja taidoista työnohjaajana.

Lähiopetuspäivät

4.10.22/ 17-18.10.22/ 8-9.11.22/ 12-13.12.22/ 23-24.1.23/ 7-8.2.23/ 6-7.3.23/ 17-18.4.23/ 15.5.23/ 5-6.6.23

Työnohjaajakoulutus STOry Alkaa 4.10.2022!

STOry -kelpoisuuden tuottava työnohjaajakoulutuksemme kesto on 2 vuotta. Se alkaa syksyllä 2022 ja päättyy keväällä 2024. Noudatamme Suomen Työnohjaajat ry:n voimassa olevaa koulutussuositusta.

Koulutusohjelman voi tarvittaessa maksaa osissa. Merkitse ilmoittautumiskaavakkeen lisätieto kenttään mikäli toivot laskutusta erissä. Huomaa, että ilmoittautuminen on vasta hakemus koulutukseen. Hakijan kanssa sovitaan soveltuvuushaastattelusta, jonka yhteydessä tarkistetaan hakukelpoisuutta osoittavat todistukset ja muut asiakirjat sekä osallistujan henkilöllisyys.

Osallistumismaksu sisältää seminaaripäivien aikana tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen sekä opintoneuvonnan. Hinta sisältää koulutustyönohjausta vähintään 50 tuntia pienryhmissä. Omista muista työnohjauksista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun.

Koulutusohjelman hinta on vain 4340€, ja sen voi tarvittaessa maksaa osissa. Rahoitusta voi kysyä myös oppisopimustoimistosta. Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea Story:n jäsenyyttä. työnohjaajakoulutuksellamme on STOry:n ennakkohyväksyntä. Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä.

Työnohjaajakoulutus (STOry) – Hakeminen ja lisätiedot

Suomen Psykologinen Instituutti – Lisätietoa voit kysyä asiakaspalvelustamme p. 010 2310 333 email: asiakaspalvelu@psyk.pro

Hakeminen: täytä ilmoittautumislomake, jonka jälkeen saat kutsun haastatteluihin.

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUSEHDOT

Mikäli Sinut valitaan koulutukseen, otat opiskelupaikan vastaan etkä voisikaan siihen osallistua, niin peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.pro. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 010 2310 333.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 28 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.

Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Jos peruminen tapahtuu alle 28 vuorokautta ennen kurssin alkua, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan ellei valitulla ole esittää laillista estettä (esim. lääkärintodistus).

Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan erääntymään välittömästi.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai tai muun luotettavan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan itsestään riippumattomista syistä estynyt osallistumaan kurssille.