Current Status
Not Enrolled
Price
4340,00 €

Työnohjaajakoulutus STOry Alkaa 4.10.2022!

STOry -kelpoisuuden tuottava työnohjaajakoulutuksemme kesto on 2 vuotta. Se alkaa syksyllä 2022 ja päättyy keväällä 2024. Noudatamme Suomen Työnohjaajat ry:n voimassa olevaa koulutussuositusta.

Kohderyhmä:

STOry:n Työnohjaajakoulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle, viranomaisille ja virkamiehille sekä kouluttajille. Periaatteessa minkä tahansa alan koulutettu ja ihmisten kanssa hyvin toimeen tuleva henkilö voi hyvinkin soveltua työnohjaajaksi. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn.

“Kiitos upeille ammattitaitosille kouluttajille Raul + Tuuli, teiltä oppii ja saa ajatuksia vuorovaikutuksessa muun ryhmän kanssa joka kerta!” – Piia TO 20-22


Työnohjaajakoulutus STOry:

 • Lähiopetus: 10 kaksipäiväistä koulutusseminaaria/vuosi
 • Lähiopetuksen rinnalla kulkeva kirjallisuuteen perehtyminen sekä oppimistehtävät
 • Opiskelija toimii koulutuksen aikana työnohjaajana sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa yhteensä vähintään 80 tuntia à 45 min. (ns. pakollinen työnohjausharjoittelu, johon opiskelija hankkii asiakkaat pääsääntöisesti itse.)
 • Opiskelija osallistuu pienryhmämuotoiseen työnohjaukseen koulutuksen aikana vähintään 50 tuntia, joka järjestetään koulutuksen lähiopetuspäivien yhteydessä erillisen aikataulun mukaan ja sisältyy niin muodoin koulutuksen hintaan. Koska tämä on ns. suosituksen minimimäärä, on hyvin suotavaa hankkia itselle muutakin koulutuksen aikaista työnohjausta.
 • Lisäksi opiskelija osallistuu muuhun työnohjaukseen väh. 20h, joka voi olla esim. omaan työhön sisältyvä työnohjaus. Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kokemusta myös yksilötyönohjausesta, jotta saa kokemuksen asiakkuudesta yksilötyönohjausprosessissa. Mikäli tarvetta, kouluttaja voi avustaa tämän järjestämisessä.


Tämän lisäksi, työnohjaajakoulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta muutamia valinnaisia koulutuspäiviä.Valinnasta sovitaan aina etukäteen pääkouluttajan kanssa.
Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea Story:n jäsenyyttä.

Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2 vuotta/4 lukukautta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Koulutus on prosessi, jonka aikana omaa ammatillisuutta työnohjaajana kehitetään. Opiskelija harjoittelee erilaisia työtapoja käytännössä sekä oppii käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Opiskelija kirjoittaa auki omaa työnohjauksen käyttöteoriaansa ja jalostaa omaa identiteettiään työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä, sosiokognitiivista ja ratkaisukeskeistä hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia.

TYÖNOHJAAJAN KOULUTUSOHJELMAN OSIOT

1. Lähiopetuspäivät (20 kpl/vuosi)

Kaksipäiväiset n. kerran kuukaudessa järjestettävät koulutusseminaarit koostuvat teoriaopetuksesta, reflektiivisestä työskentelystä, erilaisista työnohjaustilanteista (sis. mm. työnohjausta omaan perustyöhön n. 30 h sekä koulutustyönohjauksen pienryhmätyönohjauksena 50 h), ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista.

Seminaarien pääteemoja ovat mm.:

 • Työnohjauksen kehityssuuntia ja lähtökohtia
 • Työnohjauksen taustateoriat, työnohjaajan käyttöteoriat, oman taustan vaikutus työnohjaukseen
 • Työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa
 • Työnohjausprosessi; aloitus, keskivaihe, arviointi & lopetus
 • Työnohjaussuhde & työnohjaajan erilaiset roolit
 • Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaus
 • Ryhmäilmiöt työnohjauksessa
 • Ihmiskäsitykset & oppimisteoriat
 • Työnohjauksen menetelmät (yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus)
 • Työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen
 • Ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta
 • Uudistuminen ja muutoksen dynamiikka
 • Työnohjauksen eettiset haasteet
 • Työnohjaajana jaksaminen ja kehittyminen
 • Työnohjaus ja yrittäjyys
 • Työnohjauksen erityiskysymykset

2. Seminaarityö

Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön/kirjallisen lopputyön valitsemastaan työnohjaukseen liittyvästä aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla, henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa sekä sähköpostin välityksellä.

3. Työnohjaajana toimiminen

Ensimmäisen 8kk jälkeen koulutettavat toimivat itse työnohjaajina. Koulutus sisältää yksilö- ja ryhmätyönohjauksia 80 tuntia, jotka dokumentoidaan luotettavasti ja raportoidaan työnohjauksen työnohjaustapaamisten yhteydessä.

4. Kirjallisuus

Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan kirjareflektiot.

5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Vastuukouluttajat seuraavat kunkin opiskelijan kehittymistä työnohjaajana. Koulutuksen viimeisen lukuvuoden aikana opiskelija antaa osaamisen näytön työnohjaustaidoistaan. Näyttö on mahdollistaa toteuttaa ns. suoralla työnohjauksen työnohjauksella omien asiakkaiden kanssa tai videomateriaalia käyttäen. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pidettävä oppimispäiväkirja. Koulutettavat rakentavat koulutuksen aikana oman käyttöteoriansa oppimispäiväkirjan, prosessikirjoittamisen, kirjallisuuteen perehtymisen sekä työnohjausharjoitteluiden avulla. Syntynyt aukikirjoitettu käyttöteoria esitellään koulutuksen lopussa ja toimii osanäyttönä osaamisesta ja taidoista työnohjaajana.

Lähiopetuspäivät

4.10.22/ 17-18.10.22/ 8-9.11.22/ 12-13.12.22/ 23-24.1.23/ 7-8.2.23/ 6-7.3.23/ 17-18.4.23/ 15.5.23/ 5-6.6.23

Tavoitteet:

 • Antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
 • Antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
 • Luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle

Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn.


Keskeinen sisältö:

 • Lähiopetus: 10 kaksipäiväistä koulutusseminaaria/vuosi
 • Lähiopetuksen rinnalla kulkeva kirjallisuuteen perehtyminen sekä oppimistehtävät
 • Opiskelija toimii koulutuksen aikana työnohjaajana sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa yhteensä vähintään 80 tuntia à 45 min.
 • Opiskelija osallistuu pienryhmämuotoiseen työnohjaukseen koulutuksen aikana vähintään 50 tuntia, joka järjestetään koulutuksen lähiopetuspäivien yhteydessä erillisen aikataulun mukaan.
 • Lisäksi opiskelija osallistuu muuhun työnohjaukseen väh. 20h, joka voi olla esim. omaan työhön sisältyvä työnohjaus. Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kokemusta myös yksilötyönohjausesta, jotta saa kokemuksen asiakkuudesta yksilötyönohjausprosessissa. Mikäli tarvetta, kouluttaja voi avustaa tämän järjestämisessä.


Tämän lisäksi, koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta muutamia valinnaisia koulutuspäiviä.Valinnasta sovitaan aina etukäteen pääkouluttajan kanssa.
Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea STOry:n jäsenyyttä.

Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2 vuotta/4 lukukautta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Työnohjaajakoulutus on prosessi, jonka aikana omaa ammatillisuutta työnohjaajana kehitetään. Opiskelija harjoittelee erilaisia työtapoja käytännössä sekä oppii käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Opiskelija kirjoittaa auki omaa työnohjauksen käyttöteoriaansa ja jalostaa omaa identiteettiään työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä, sosiokognitiivista ja ratkaisukeskeistä hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia.

Opiskelijan Ääni Työnohjaajakoulutuksesta

“Sydämelliset kiitokset jokaiselle 2020-2022 ryhmässä mukana olleelle kanssakulkijalle lämminhenkisestä, arvostavasta ja kuulevasta läsnäolosta, ymmärtävistä, rohkaisevasta kauniista sanoista, kaikesta yhdessä koetusta. Erityisen lausun kouluttaja, psykiatri Tuuli Nikkariselle sekä kaiken tämän mahdollistaneelle monitoimikouluttajalle ja mallikkaalle ohjaajalle, Suomen Psykologisen Instituutin johtaja Raul Soisalolle. Kiitos molemmile koskettavasta ja välittetävästa läsnä olevasta ydinvoimasta, viisaudesta. 

Kaikki te, etäyhteydestä huolimatta – olette osallisia siihen, että tänään en ole enää sama ihminen kuin pari vuotta sitten ensi kertaa kohdatessamme – olen enemmän. 

Koulutuskokonaisuus oli itselleni suoma lahja, jonka sisällöstä te teitte mittaamattoman arvokkaan. Joka kerta kohdatessamme olen saanut tulla huomatuksi, hyväksytysti, kunnioitetuksi eli rakastetuksi. 

Rakkaus oivaltaa ykseyden.” 

“Kiitos tästä matkasta, tässä muiden työnohjaajiksi matkajien kanssa. On ollut ihanan elämänmakuista tehdä tätä matkaa juuri tämän porukan kanssa. Siinä on ollut innoittajana “johtajamme” Raul. Matka jatkuu….”

Koulutusohjelman hinta on vain 4340€, ja sen voi tarvittaessa maksaa osissa. Rahoitusta voi kysyä myös oppisopimustoimistosta. Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea Story:n jäsenyyttä. työnohjaajakoulutuksellamme on STOry:n ennakkohyväksyntä. Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä.

Koulutusohjelman voi tarvittaessa maksaa osissa. Merkitse ilmoittautumiskaavakkeen lisätieto kenttään mikäli toivot laskutusta erissä. Huomaa, että ilmoittautuminen on vasta hakemus koulutukseen. Hakijan kanssa sovitaan soveltuvuushaastattelusta, jonka yhteydessä tarkistetaan hakukelpoisuutta osoittavat todistukset ja muut asiakirjat sekä osallistujan henkilöllisyys.

Osallistumismaksu sisältää seminaaripäivien aikana tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen sekä opintoneuvonnan. Hinta sisältää koulutustyönohjausta vähintään 50 tuntia pienryhmissä. Omista muista työnohjauksista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun.

Hakeminen ja lisätiedot

Suomen Psykologinen Instituutti – Lisätietoa voit kysyä asiakaspalvelustamme p. 010 2310 333 email: asiakaspalvelu@psyk.pro

Hakeminen: täytä ilmoittautumislomake, jonka jälkeen saat kutsun haastatteluihin.

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUSEHDOT

Mikäli Sinut valitaan koulutukseen, otat opiskelupaikan vastaan etkä voisikaan siihen osallistua, niin peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.pro. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 010 2310 333.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 28 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.

Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Jos peruminen tapahtuu alle 28 vuorokautta ennen kurssin alkua, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan ellei valitulla ole esittää laillista estettä (esim. lääkärintodistus).

Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan erääntymään välittömästi.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai tai muun luotettavan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan itsestään riippumattomista syistä estynyt osallistumaan kurssille.

About the Instructors