Koulutusohjelmat ja -kokonaisuudet


NEPSY-ohjaaja, 25 op

NEPSY- ohjaajan koulutus on neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, joka on upgreidattu yliopistotasoiseksi. Koulutusohjelma on kokonaan uudistettu ja päivitetty tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuen. NEPSY- ohjaajan ja NEPSY – terapeutin ammattinimikkeet ovat suojattuja ammattinimikkeitä, toisin kuin neuropsykiatrisen valmentajan nimike, jota voi halutessaan myös käyttää.. LUE LISÄÄ

Kun puhuminen ei riitä – psykoterapeuttisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännön työhön, 5 op

Koulutuksen aikana perehdytään poikkeuksellisen laajasti luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin käytännönläheisesti, joita kaikki asiakastyötä tekevät ammattilaiset voivat toimialastaan riippumatta käyttää asiakastyön vaikuttavuutta ja mielekkyyttä lisäämään. LUE LISÄÄ

PSYKOSOS, 10 op

Uusi toivottu koulutuksemme alkaa syksyllä 2017 ja päättyy joulukuussa 2018. Nyt voit osallistua koulutukseen kokonaan verkossa! Kontaktiopetus toteutetaan striimattuna ja siihen voit osallistua kaikkialta missä vain nettiyhteys toimii. Lisäksi koulutuspäivät ovat myöhemmin katsottavissa tallenteina. LUE LISÄÄ

Kriisityön erikoistumisopinnot, 10 op

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden. Opiskelija hallitsee kriisi- ja traumapsykologian perusteet ja osaa tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset, jotka näille altistuvat. LUE LISÄÄ

Muistihoitajan koulutusohjelma, 30 op

Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. LUE LISÄÄ

Muistihoitajan diplomikoulutus / Muistikoordinaattori, 30 op

Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistikoordinaattorin tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa. LUE LISÄÄ

Psykoterapian perusteet, 30 op – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. LUE LISÄÄ

Työnohjaajakoulutus, 3 vuotta

Koulutus antaa mm. perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa. LUE LISÄÄ

Psykiatrinen lastensuojelutyö, 5 op

Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kesto-ongelmista. Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. LUE LISÄÄ

Paripsykoterapian/pariterapian lisäpätevyyskoulutus, 30 op / 1 vuosi

Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa pätevyyden toimia Kela:n pariterapeuttina. Muille psykoterapeuteille koulutus antaa valmiuksia ymmärtää parisuhdetta ja sen dynamiikkaa paritapaamisissa. LUE LISÄÄ

Sijaisperheen ohjaus ja tuki, 5 op

Reflektiivinen sijaisperheohjaajan täydennyskoulutus on kokoava työskentelymalli kaikille sijaisperheiden kanssa työtä tekeville. Se perustuu tutkimukseen sijaisperheiden tuen tarpeesta, työnohajusmalliin, jota on toteutettu sijaisperheiden kanssa jo viisi vuotta sekä perheterapian käyttöteoriaan. LUE LISÄÄ

Perheterapia 5 op

Koulutus avaa systeemistä työotetta ja multidimensionaalista ajattelua. Se on suunnattu niin työntekijöille, organisaatioille kuin esimiehillekin, jotka haluavat löytää yhtenäisen ja kokonaisen käyttöteorian, jonka avulla toteuttaa käytännön työtä. Käyttöteorian lisäksi koulutus tarjoaa työvälineitä ja malleja käytännön työhön. LUE LISÄÄ