Muistihoitajan diplomikoulutus


Muistihoitajan diplomikoulutus / muistikoordinaattorin koulutus ja muistisairaanhoidon kouluttajakoulutus

Ammatillinen lisäkoulutus (oppisopimuksella veloituksetta) tai vaihtoehtoisesti työnantajan hankkimana koulutuksena tai osallistuja itse maksaen. Seuraava koulutus alkaa vuonna 2019, ja se järjestetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Kohderyhmä ja tavoite

Suomen Psykologisen Instituutin toteuttama Muistikoordinaattorin täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali- tai terveydenhuollon peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille (geronomi, sosionomi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja) Lähihoitajilta edellytetään suoritettua vuoden kestoista muistihoitaja SPI-koulutusta. Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistikoordinaattorin tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Koulutusmuoto ja suoritustapa

Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus perustuu psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen asenteeseen. Taustaviitekehyksiä ovat gerontologia, psykologia, psykoterapia, neurologia ja yleislääketiede.

Muistikoordinaattorilla on valmistuttuaan laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Muistikoordinaattori osaa toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa sairauden vaiheissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten konsultoijana muistiasiakkaiden kohtaamisen ja hoidon kysymyksissä. Hän on perehtynyt palveluohjaukseen ja ryhmänohjaukseen. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon muistiliiton suositukset sekä opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet dementiahoidon erikoistumiskoulutukselle.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella työn ohessa (alan työtehtävissä). Kontaktiopetus toteutuu kaksipäiväisinä seminaareina joka toinen kuukausi. Lisäksi ohjelmaan kuuluu syyskuussa Helsingissä järjestettävä Muistisairaanhoidon asiantuntijaseminaari. Koulutuksen aikana opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi 10 kertaa kokoontuvan ryhmäprosessin ohjaamisen. Koulutukseen kuuluu luettavan kirjallisuuden lisäksi kirjallisia tehtäviä.

Hinta

2500€ (oppisopimuksella ei opiskelijakohtaisia kustannuksia)

Koulutuksen voi suorittaa myös itse maksavana tai jonkun muun kuin oppisopimustoimiston rahoittamana, jolloin hinta on 2500€ (ALV 0).

Lisätiedot ja hakeminen

Ilmoitamme kun koulutus tulee seuraavan kerran hakuun.

Suomen Psykologinen Instituutti Ry Instituutin johtaja, kouluttajapsykoterapeutti, käyttäytymistieteilijä Raul Soisalo

Puh. 044 580 8288
Sähköposti: raul.soisalo@psyk.fi

 

 

 

Koulutuksen sisältö

 • Kertaus muistihoitajakoulutuksen sisällöistä
 • Muistisairaan hyvän hoidon kriteerit eri vaiheissa
 • Oma hoitajapersoona
 • Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva
 • Muistisairaanhoidon filosofiat
 • Ryhmät sairastuneen ja hänen läheisensä tukimuotona
 • Ryhmänohjauksen perusteet ja Ryhmän ohjaaminen
 • Muistisairaus koko perheen näkökulmasta
 • Muistisairas perhe hoidossa
 • Yhteistyö sairastuneen perheen ja läheisten kanssa
 • Työikäisen muistisairaus
 • Eri muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset
 • Diagnostinen prosessi ja hoitoketju
 • Muistisairauksien lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon erityiskysymykset
 • Muistisairaan ja hänen omaistensa palveluohjaus ja – neuvonta
 • Toimintakykymittaukset
 • Arviointivälineiden tulosten tulkinta ja neuropsykologian uusimmat tutkimustulokset
 • Moniammatillisuus, tiimityö
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteistyö päättäjien kanssa
 • Muistisairaan itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko
 • Gerontologinen puheterapia