Työnohjaajakoulutus 2,5v.


Aika ja paikka

Alkaa syksyllä 2018. Lähipäivät pidetään Helsingissä. Hakuaika päättyy 4.11.2018. Koulutus alkaa 19.-20.11.2018

ILMOITTAUDU MUKAAN

Tavoite

 • antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
 • antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
 • luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle

Edellisen lisäksi, koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta muutamia valinnaisia koulutuspäiviä.Valinnasta sovitaan aina etukäteen pääkouluttajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn.

Työskentelyn luonne

Koulutusprosessin laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää valintasi mukaan joko 2,5 vuotta tai noin 3 vuotta, alkaen marraskuussa 2018. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Koulutus on prosessi, jonka kuluessa pyritään kehittämään omaa ammatillisuutta työnohjaajana, tutkimaan erilaisia työtapoja sekä käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä, sosiokognitiivista ja ratkaisukeskeistä hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia.

Koulutusohjelma täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n suositukset tuottaen ns. STORY-kelpoisuuden.

Koulutuksen aikataulu

Alkaa 19.-20.11. 2018. Koulutuksen lähiopetusjaksoja on n. kerran kuussa (pl. kesäloma-ajat) ja ne kestävät pääsääntöisesti 2 päivää kerrallaan.

Ilmoittaudu koulutukseen:

KOULUTUSOHJELMAN OSIOT

1. Lähiopetuspäivät (30 kpl)

Kaksipäiväiset n. kerran kuukaudessa järjestettävät koulutusseminaarit koostuvat teoriaopetuksesta, reflektiivisestä työskentelystä, erilaisista työnohjaustilanteista (sis. mm. työnohjauksen omaan perustyöhön 40 h sekä koulutustyönohjauksen 50 h), ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista.

Seminaarien pääteemoja ovat mm.:

 • työnohjauksen kehityssuuntia ja lähtökohtia
 • työnohjauksen taustateoriat, työnohjaajan käyttöteoriat, oman taustan vaikutus työnohjaukseen
 • työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa
 • työnohjausprosessi; aloitus, keskivaihe, arviointi & lopetus
 • työnohjaussuhde & työnohjaajan erilaiset roolit
 • aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaus
 • ryhmäilmiöt työnohjauksessa
 • ihmiskäsitykset & oppimisteoriat
 • työnohjauksen menetelmät (yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus)
 • työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen
 • ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta
 • uudistuminen ja muutoksen dynamiikka
 • työnohjauksen eettiset haasteet
 • työnohjaajana jaksaminen ja kehittyminen
 • työnohjaus ja yrittäjyys
 • työnohjauksen erityiskysymykset

2. Seminaarityö

Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön valitsemastaan aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla ja sähköpostin välityksellä.

3. Työnohjaajana toimiminen

Ensimmäisen koulutusvuoden jälkeen koulutettavat toimivat itse työnohjaajina. Koulutus sisältää yksilö –ja ryhmätyönohjauksia niihin valmistautumisen sekä niistä raportoimisen 80 h.

4. Kirjallisuus

Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan reflektoivia tekstejä.

5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pitämä oppimispäiväkirja. Koulutettavat rakentavat koulutuksen aikana oman käyttöteoriansa oppimispäiväkirjan, prosessikirjoittamisen, kirjallisuuteen perehtymisen sekä työnohjausharjoitteluiden avulla. Rakennettu käyttöteoria esitellään koulutuksen lopussa.

Osallistumismaksu

Koulutusohjelman hinta on 5500 euroa (+24% alv).

Osallistumismaksu sisältää seminaaripäivien aikana tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen sekä opintoneuvonnan. Omista työnohjauksista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun. Osallistumismaksu laskutetaan lukuvuosittain. Maksu voidaan suorittaa useammassa erässä.

Hakumenettely

Ilmoittaudu koulutukseen:

Lisäksi hakijan tulee toimittaa kirjallinen vapaamuotoinen hakemus todistusliitteineen Suomen Psykologiselle Instituutti yhdistykselle osoitteeseen

Suomen Psykologinen Instituutti
Meritullinkatu 4 b8
00170 Helsinki

Tämän jälkeen hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa myös käydään läpi ja tarkistetaan hakijoiden aikaisemmat koulutukset ja työkokemus ja arvioidaan hakijan soveltuvuus tulevaan koulutukseen.

Hakuaika päättyy 4.11.2018

Lisätietoja koulutuksesta asiakaspalvelustamme toimisto@psyk.fi

Kouluttajat

Ulla Nuutinen

Työnohjaajakoulutuksen pääkouluttaja, Suomen Psykologisen Instituutin Kouluttaja, TtL, KM, mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja STOry

Raul Soisalo

Koulutuksen vastuukouluttaja Suomen Psykologisen Instituutin puolesta, VET Kouluttajapsykoterapeutti, kliininen yksilö-, pari-, ja perheterapeutti