Haastavasti oireilevan nuoren psykoterapeuttinen ja psykiatrinen hoito, 10 op

Taustaa

Nuoruusikä on haastavaa aikaa. Aivot kehittyvät osittain räjähdysmäisesti ja osittain hitaasti niin, että riski käytökselle jota voidaan pitää häiriintyneenä on ilmeinen. Kouluissa, psykiatrialla ja lastensuojeluyksiköissä raportoidaan yhä enemmän nuorten viiltelystä, aggressioista ja päihteidenkäytöstä. Nuoruusikäisen persoonan kehitys on altis häiriöille, jos taustalla on väkivaltaa tai hyväksikäyttökokemuksia. Jopa hoitopaikoissamme sekoitetaan dissosiaatiohäiriö psykoosiin. Eikö hoitojärjestelmämme kerta kaikkiaan tavoita nuoria tai löydä tulokulmaa hoitoon? Olisiko kyse siitä, että ajattelemme lähtökohtaisesti täysin väärin? Nuoren rankka oireilu tulisi nähdä adaptatiivisena mukautumisyrityksenä ympäristöön ja omiin ristiriitoihin. Sen taustalla ovat aivojen kehitykselliset pulmat. Pahasti ”häiriintyneen” kehityksen taustalta löytyy usein traumaperäisiä pulmia, jotka ovat vaikeuttaneet persoonan kehitystä. Lähtökohta hyvässä hoidossa on, että vaikeatkin asiat ovat melko normaaleja ja nuori kohdataan suhteessa vuorovaikutuksellisen hoidon eikä häiriökeskeisen tavan mukaan. Häiriökeskeinen ajattelu uhkaa nuoren erillisyyttä ja käsitystä normaaliudesta, jotka ovat nuoren kehityksen ja hoidon keskeiset kulmakivet.

Tavoite

Koulutus tarjoaa kyvyn ymmärtää vaikeitakin oireita adaptatiivisesta, kehityksellisestä, systeemisestä, perheterapeuttisesta ja neurotieteellisestä näkökulmasta, sekä kohdata nuoren myös muilla kuin puheen keinoilla.

Lähiopetuspäivät

Yhteensä 10 päivää, 80 t, klo 9–16. Seinäjoki 2019-2020 6.11.-7.11.2019 / 16-17.12.2019 / 20.2.2020 / 7.4.2020 / 4.5.-5.5.2020 / 3.6.-3.6.2020

Koulutuspäivien sisältö

6.11.2019-7.11.2019 Olet muuta kuin häiriö! Mitä oireet ovat? Integratiivinen työote ja hypoteesin tekeminen Systeeminen ja multidimensionaalinen lähestymistapa 16-17.12 .2019 Vihainen nuori ja keskeneräiset aivot Syrjäytyminen ja radikalisoituminen Vihan integrointi Nuoruusiän neurologiaa 20.2.2020 Narsisti, psykopaatti vai epävakaa? Persoonallisuuden kehittyminen ja sen häiriöt Yhteys käytöshäiriöön ja lapsuuden kokemuksiin nuoruusiässä 7.4.2020 Kun nuori kuulee ääniä Psykoosi vai trauma? Dissosiaatiohäiriöiden tunnistaminen ja hoito 4.5.2020 Huonoja ratkaisuyrityksiä Nuoruusiän väkivalta Nuoruusiän päihde- ja huumeongelmat Taustalla itsesäätelyn vaikeus 5.5.2020 Toivepäivä 2.6.2020 Elämä kontrolliin keinolla millä hyvänsä Kontrolloivia ”häiriöitä” Syömishäiriöt OCD Viiltely ja itsetuhoisuus 3.6.2019 Bottom up -terapia Kun puhuminen sulkee aivot Polyvagaalinen malli hoitotyössä Keho, tarinallisuus, musiikki ja elokuvat työvälineenä nuoren kanssa

Kustannukset

1540 € sisältäen arvonlisäveron 24%. Mikäli samasta organisaatiosta ilmoittautuu useampi, kysy tarjousta.

Lisätietoa

Lisätietoja koulutuksesta voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu@fi.psyk.institute puh. 010 2310 333