Ratkaisukeskeinen / Integratiivinen Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen / Integratiivinen Psykoterapia – Ratkaisukeskeisen psykoterapian historialliset juuret juontavat sosiaaliseen konstruktionismiin, systeemiteoriaan sekä perheterapiaan. 50 vuoden aikana merkittäviä vaikuttajia tämän psykoterapiamuodon kehittymisessä ovat olleet muun muassa Milton H. Erickson, Don Jackson, Paul Watzlawick ja Jay Haley. 1980-luvun puolivälissä BFTC:n työryhmä siirsi työskentelyn painopisteen ongelmista ja niiden poistamisesta ratkaisuihin ja niiden luomiseen. Alettiin tutkia tilanteita, joissa ongelmat eivät esiintyneet tai eivät voisi esiintyä. Asiakkaiden kanssa siirryttiin enenevässä määrin puhumaan paremmasta tulevaisuudesta, ei huonosta menneisyydestä.

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa on tehty Suomessa 1980-luvulta alkaen prof. Elam Nunnallyn johdolla. Nunnally kuului Brief Family Therapy Centerin tiimiin, joka loi ratkaisukeskeisen psykoterapian ydinmallin. Pioneereja Suomessa ovat olleet psykiatri Ben Furman sekä sosiaalipsykologi Tapani Ahola.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansionjako, tukijoukon mukaan ottaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Tässä terapiamuodossa pyritään hyödyntämään erityisesti uinuvia voimavaroja ja käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Tulevaisuuden hahmottamisen lisäksi ratkaisukeskeisessä työskentelyssä paljastetaan, analysoidaan ja lisätään niitä menettelytapoja, joita asiakkaat jo käyttävät ainakin jossain määrin selvitäkseen ongelmistaan (Kim Berg 1991, Nunnally 1991).

1990-luvulta alkaen on sosiaalikonstruktivistisesti korostettu ilmiöiden, sanojen ja puheen monimerkityksellisyyden tietoista käyttämistä (De Shazer 1992, Riikonen 1992). Suositusta elämänkerrallisesta ja empowerment-näkökulmasta on Dulwich Centerissä Australiassa kehitetty nk. narratiivinen menetelmä (White&Epston 1989, Morgan A, 2000).

Ratkaisukeskeisyydestä on useita perusteellisesti kliinisesti arvioituja malleja, esimerkiksi MRI:n, BFTC:n, Dulwich Centerin ja Suomessa kehitetty Re-Teaming malli (Ahola & Furman, 1997). Tutkimuksia vaikuttavuudesta on tehty noin 15 (Gingerich W 2000). Helsingin psykoterapiaprojektissa on vertailtu ratkaisukeskeistä ja analyyttistä lyhytterapiaa (Knekt P & Lindfors O. 2004).

Integratiivisuus: Integratiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on työskentelytapa, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman hyvin. Tähän pyritään erityisesti painottamalla eri psykoterapiamuodoille yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Tarpeen mukaan lähestymistapaa täydennetään asiakkaan hoitoon soveltuvalla kokonaisuudella eri psykoterapiasuuntausten teoreettisista hahmotustavoista ja tekniikoista. Psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Integratiivisen psykoterapeutin ominaisuuksia ovat avoimuus ja joustavuus suhteessa eri psykoterapiateorioihin ja työtapoihin sekä vapaus koulukuntaisesta ajattelusta.

Lähteet:

Aarninsalo Pekka, Mattila Antti: Frustra fit per plura, quod potest fieri per pauciora. Perheterapialehti 1a/88:3-8.
Anis Merja: Ratkaisukeskeisen menetelmän arviointitutkimus. Stakes FinSoc Työpapereita 2/1999.
Arnkil T E & Eriksson E (1996): Kenelle jää kontrollin musta pekka – kortti? Stakes tutkimuksia 63/1996).
Bergin Allen E, Garfield Sol L (1994): Handbook of Psychotherapy and Behavior Change.
Bertalanffy Ludwig (1968): General System Theory. Foundations, Development, Applications, New York. Bertalanffy Ludwig bibliografia: www.isss.org/lumLVB.htm
Brief Family Therapy Center (1988): Basic Premises of Solution Focused Brief Therapy
Brief Family Therapy Center (2000): Basic Assumptions about Parents and Children. Paper
Cade Brian & O´Hanlon William (1993): A Brief Guide to Brief Therapy. Norton
Cade Brian: Brief/Strategic approaches to therapy: A Commentary. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 8/87.
Eräsaari Risto: Social Policy without “Metaphysics” Teoksessa Deprivation, Social Welfare and Expertise; (ed) Juhani Lehto. National Agency for Welfare and Health. Research reports 7/1991. Vapk.
Epston David: Collected Papers. Dulwich Centre Publications 1989.
Von Foerster Heinz (1978): On Constructing a Reality in Watzlawick Paul (ed) How Real is Real. Norton.
Furman B & Ahola T (1988):The Return of the Question Why. Family Process 4:395-409.
Furman Ben, Ahola Tapani: Solution Talk: Hosting Therapeutic Conversations. Norton 1992. -Muuttuset, terapiasta ratkaisuihin. Lyhytterapiainstituutti 1993.
Furman Ben, Ahola Tapani: Reteaming; Työyhteisön ratkaisukeskeinen kehittäminen. Lyhytterapia-instituutti 1997.
Giddens Anthony: The Consequencies of Modernity. Polity Press 1990.
Gingerich, W. J., & Eisengart, S (2000): Solution-focused brief therapy: A review of the outcome research. Family Process, 39, 477-498.
Gingerich Wallace (2000): www.gingerich.net/SFBT/research/Default.htm
Haley Jay (1973): Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H Erickson. Norton .
Halkola Ulla & Pehunen Pirkko (2004): Valokuvan terapeuttinen voima. Ratkes lehti 3/2004
Hirvihuhta Harri & Litovaara Anneli: Ratkaisuun taito. Tammi 2003.
Hjerth Michael: Föredrag på Nordic Symposium I Göteborg 1998.
Indirect approaches in therapy (1986): de Shazer Steve, Kral Ron (ed.) Aspen
The Invented Reality. Watzlawick ed (1985). Norton
De Jong Peter, Kim Berg Insoo (1997): Interviewing for Solutions. Wadsworth Pub Co.
DeJong Peter & Kim Berg Insoo (2002):Interviewing for Solutions.
Brooks/Cole.
Kim Berg Insoo: Perhekeskeisen työn opas. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1991.
Knekt Paul & Lindfors Olavi eds, (2004): A randomized trial of the effects of four forms of psychotherapy on depressive and anxiety disorders. Helsinki Psychotherapy Study, Kela 2004.
Makkonen Mikko: Ongelmainen avioero – Kysymysinterventioita ratkaisun löytämiseksi. Suomen Lääkärilehti 28/89.
Malinen Tapio: Ajattelutankista uuteen terapiaan. Ratkes lehti 2-3/01.
Mattila Antti, Furman Ben: Lyhytkestoisen psykoterapian tuloksellisuudesta. Suomen lääkärilehti 13/2000
Miller S D, Hubble D, Duncan B (1996): Handbook of Solution Focused Brief Therapy. Jossey-Bass .
Morgan Alice (2000): What is Narrative Therapy?. Dulwich Centre Publications.
Niiniluoto Ilkka (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. Otava.
Nunnally Elam& Tuovinen Liisa: Training Finnish Diakonate Workers in Solution focused Brief Therapy. Seminar at the World Family Therapy Congress in Jyväskylä June 1991.
Nurmi Kerttu: Ratkaisukeskeisen koulutuksen arviointia. Seminaarityö. Helsingin Yliopiston kasvatustieeen laitos 1992.
Payne Malcolm (1997): Social Contruction in Social Work and Social Action. Lecture at Helsinki University August 11th 1997.
Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio. Opetusministeriö 2003.
Rantalaiho Ulla-Maija: Sosiaalityöntekijä lapsen etua etsimässä teoksessa
Riikonen Eero: Auttamistyön ongelmakäsitykset ja haastattelukäytännöt. Kuntoutussäätiön julkaisuja 1992.
Saarnio Pekka: Puheen ohjaava vaikutus sosiaalityön asiakastilanteissa. Moniste 1994.
de Shazer Steve (1988): Clues to solution in Brief Therapy. Norton
de Shazer Steve: Keys to solution in brief therapy. Norton 1985.
de Shazer Steve (1991) Putting Difference to Work. Norton
de Shazer Steve (1994): Words were Originally Magic. Norton.
de Shazer Steve: Putting difference to work. Norton 1991.
Shotter John: Conversational Realities: the Construction of Life through Language (CR), Sage, 1993.
Sierla Jussi & Alpola Matti: Erityislastenkodista nuoriso- ja perheasemaksi. Sosiaalihallituksen raporttisarja 15/1990.
Sosiaalityön eettiset jännitteet. STL 1993. Karvinen S (toim.)
Sundman Peter: Avioliitto- ja Perheneuvonnan vaikuttavuus. Sosiaaliviraston julkaisusarja A7/1993.
Sundman P: Die Hinterseite der Lösungsorientierung in Eberling W &
Vogt-Hillman M (ed): Kurzgefasst; Zum Stand der lösungsorientierten Praxis in Europa. Borgman 1998
Sundman Peter: Ratkaisukeskeisyys työmenetelmänä. Moniste 1992.
Sundman P: Sosiaalityön luentomonisteet 1996-2000.
Sundman Peter: Tavoite ja ongelma ratkaisukeskeisessä terapiassa. Perheterapialehti 1/1989.
Sundman Peter (2004): Turvaa Arkeen elektroninen käsikirja.
Tarkkanen Tiina: Lastensuojelusta perheensuojeluun. Lapsen Maailma 9/1991.
Turnell Andrew, Edwards Steve (1999): Signs of Safety. Norton.
Watzlawick Paul, Beavin Janet, Jackson Don (1967): Pragmatics of Human Communication. Norton .
Watzlawick Paul, Weakland J, Fisch R: (1974)
Change. Principles of Problem Formation and Problem Resolution. Norton
White Michael: Selected Papers. Dulwich Centre Publications 1989.
Yhteistyöllä tuloksiin. Tulosajattelu ja tulosjohtaminen Helsingin kaupungin hallinnossa. Helsingin kaupunki: Henkilöstöasiain keskuksen julkaisuja A4/1991

INTERNETLÄHDE:

SOSWEB – Sosiaalityön menetelmät –sivusto [WWW-dokumentti]
Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan laitos.
http://www.valt.helsinki.fi/yhpo/sosweb/sivut/ratkaisu.html [21.9.2007]

Suomen Psykologinen Instituutti